15 december 2020 supernova

2. Waarvoor gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens?

2.1 Afhandeling en levering van online, lokale en gepersonaliseerde diensten
Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten. De belangrijkste doelen zijn:
 • de beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten (inclusief de bijbehorende websites, apps en apparaat- en platformoverkoepelende functies).
 • de uitvoering van klantprogramma’s.
 • de uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van klachten en aanspraken op garantie.
 • de beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een onderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.
 • de garantie ten aanzien van de algemene veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit van onze diensten inclusief service-aanvallen.
 • niet-promotionele communicatie over technische, veiligheids- en contractrelevante zaken (bijv. waarschuwingen voor fraude, blokkering van uw account of wijzigingen van de overeenkomst).
 • De uitvoering van acties en kansspelen.
Rechtsgronden:
Indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.2 Personalisering
Wij verwerken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van comfortabele en nuttige diensten die zo goed mogelijk op uw behoeften en uw interesses zijn afgestemd. Dat vereist een gebruikersspecifieke beoordeling van de relevantie van producten en inhoud.
Voor de personalisering maken wij gebruik van apparaat- en toegangsgegevens, die wij voor de gebruiksanalyse verzamelen. Daarnaast gebruiken wij ook apparaat- en toegangsgegevens die wij van advertentiepartners ontvangen. Wij typeren deze vorm van personalisering als onsite-verbetering. Alleen met een dergelijke personalisering kunnen wij u passende aanbiedingen en andere inhoud presenteren, die ook daadwerkelijk aan uw interesses voldoen. Natuurlijk heeft u ondanks de personalisering altijd toegang tot de volledige inhoud.
Rechtsgronden:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens i.v.m. de personalisering in het kader van gepersonaliseerde diensten valt onder artikel 6 lid 1 letter B van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de onsite-verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.3 Onderzoek, machine learning en artificial intelligence
Wij verwerken de over onze klanten verzamelde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op voor relevante gebieden. Dat zijn met name de onderzoeksgebieden machinaal leren, kunstmatige intelligentie, verwerking van natuurlijke taal en deep learning. Het onderzoek concentreert zich op het oplossen van reële, alledaagse problemen en is bedoeld voor de verbetering en verdere ontwikkeling van het bestaande dienstenaanbod.
Daarbij houden wij uiteraard rekening met de erkende wetenschappelijke privacynormen. Dat betekent ook dat wij uw gegevens alleen in verkorte, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden verwerken, bijvoorbeeld doordat alle identificeerbare gegevens zoals uw naam door andere gegevens worden vervangen.
Het onderzoek bij SUPERNØVA omvat de volgende doelen:
 • de ontwikkeling van machinale leerprocessen, waarmee schattingen, prognoses en analyses van de behoeften en interesses van onze gebruikers mogelijk zijn.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen voor reële problemen van klanten.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen ter verbetering van zakelijke en logistieke processen.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen waarmee de personalisering doorontwikkeld kunnen worden.
 • de aanmelding van patenten en publicatie van vakartikelen.
 • de deelname aan onderzoeksprojecten met particulieren en academische samenwerkingspartners.
Rechtsgrond:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de hiervoor beschreven doelen valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.4 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses
Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:
 • de indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses.
 • het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • het vroegtijdig herkennen van trends.
 • de toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • de planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).
 • de commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders.
Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij (dit kan bijvoorbeeld een advertentiepartner of handelaar zijn, die aan het partnerprogramma deelneemt). Het geoorloofde belang c.q. derden in de gegevensverwerking resulteert uit de betreffende doelen en is, tenzij anders aangegeven, van concurrentiegerichte of economische aard.
Rechtsgrond:
Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.5 Product- en technologieontwikkeling
Wij gebruiken uw gegevens voor de product- en technologieontwikkeling inclusief de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten. Daarbij gebruiken wij gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens en ook machinale leer-algoritmen zoals uit ons onderzoek, aan de hand waarvan wij schattingen, prognoses en analyses van de interesses van onze gebruikers kunnen maken. De gegevensverwerking voor de product- en technologieontwikkeling vindt vooral voor de onderstaande doelen plaats:
 • de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten en technologieën voor gegevensanalyses, reclame en gepersonaliseerde diensten.
 • de ontwikkeling van technologieën en concepten voor de verbetering van de IT-veiligheid.
 • de ontwikkeling en controle van software-oplossingen ter verbetering van de vereiste zakelijke en logistieke processen.
Rechtsgrond:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de product- en techniekontwikkeling valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.6 Bedrijfsorganisatie en -verbetering
Wij dragen uw gegevens over en verwerken deze zo nodig voor administratieve en logistieke processen en voor de verbetering van zakelijke processen, om deze efficiënter en veiliger vorm te geven en onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijnen) na te komen. Er worden vele systemen en technologieën gezamenlijk gebruikt. Zo kunnen wij een gunstigere, veiligere, uniformere en betere gepersonaliseerde dienst aanbieden. Daarom verlenen wij verschillende bedrijven toegang tot uw gegevens, tenminste indien dit voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is.
De gegevensverwerking voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering omvat daarnaast bijvoorbeeld ook de volgende doelen:
 • het uitvoeren en verbeteren van de klantenservice.
 • het voorkomen en oplossen van strafbare feiten.
 • de garantie van veiligheid en betrouwbare werking van onze IT-systemen.
Rechtsgronden:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen. Indien wij uw gegevens op grond van wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen en controles i.v.m. witwaspraktijken verwerken, geldt artikel 6 lid 1 letter c van de AVG als rechtsgrond.
2.7 Op grond van uw akkoordverklaring
Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:
 • de bezorging van een nieuwsbrief.
 • de deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, waaruit bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw gezondheidstoestand blijkt.
 • de registratie van telefoongesprekkern die u bijvoorbeeld met onze hotline voert.
 • de overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie.
 • het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is).
 • De verwerking van uw locatiegegevens door Google Maps in bepaalde gevallen, om u bijvoorbeeld informatie te geven over de dichtstbijzijnde afhaalpunten van uw bestelling.
2.8 Andere doelen
Wanneer de privacywetgeving dit toestaat, kunnen wij uw gegevens zonder uw akkoordverklaring ook voor nieuwe doelen zoals het uitvoeren van gegevensanalyses en voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud gebruiken. Voorwaarde daarvoor is dat deze nieuwe doelen, waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, bij het verzamelen van de betreffende gegevens noch niet vaststonden c.q. noch niet te voorzien waren en de nieuwe doelen met die doelen verenigbaar zijn, waarvoor de betreffende gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op wettelijke of technische gebied en modernere bedrijfsmodellen en diensten bijvoorbeeld tot nieuwe verwerkingsdoelen leiden.