Privacybeleid

Laatste aanpassing: 22/12/2020

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij SUPERNØVA. De privacyverklaring geldt voor alle websites en andere diensten en faciliteiten die door SUPERNØVA worden aangeboden.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of het thema privacybescherming bij SUPERNØVA heeft, kunt u zich te allen tijde tot ons team gegevensbescherming of de SUPERNØVA-klantenservice wenden via privacy@supernovabelgium.com.

Stuur ook een e-mail naar ons team gegevensbescherming als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie of wissing of een ander recht inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 AVG, met inbegrip van het intrekken van de toestemming voor marketingdoeleinden, de afmelding van nieuwsbrieven etc.

Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring geldt voor alle diensten en faciliteiten, die wij aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website, telefonisch, op evenementen of via sociale netwerken of andere kanalen doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor het begrip “Diensten”.

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

 • Welke gegevens door SUPERNØVA worden opgeslagen.
 • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
 • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
 • Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.
 • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.
top_cover_menu
1. Welke gegevens verwerkt SUPERNØVA?

SUPERNØVA biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoonsgerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

1.1 Profielgegevens
Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:
 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot services
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats
Verplichte gegevens zijn meestal uw naam en uw e-mailadres.
Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens.
1.2 Contactgegevens
Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw de aanbieder-ID wanneer u ons via de aanbieder benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.
1.3 Verkoopgegevens
Wanneer u services aankoopt, verzamelen wij verkoopgegevens. verkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:
 • Bestelnummer
 • Details over de gekochte services
 • Informatie over de betaalwijze
 • Factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Project- en betaalstatus
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners
1.4 Betalingsgegevens
Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.
Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:
 • gekozen betaalwijze
 • factuuradressen
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcodee
 • kredietwaardigheidsgegevens
Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met
1.5 Interessegegevens
Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, onderwerpen of services u zich interesseert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit aankoopgegevens, de inhoud van wensenlijsten bepalen en door een vergelijking met gebruikers met andere kenmerken afleiden, voor welke productcategorieën u belangstelling heeft. Zo kunnen wij u bij uw volgende actie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.
Behalve de door u rechtstreeks doorgegeven interesses kunnen wij uw interesses ook uit andere door ons verzamelde gegevens afleiden.
Bovendien ontvangen wij voor dit doel ook van onze externe advertentiepartners demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en interesses van onze gebruikers. Daarbij letten wij erop, dat onze advertentiepartners naar SUPERNØVA toe uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor SUPERNØVA anonieme gegevens overdragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker, kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen, zodat wij onze gebruikers beter begrijpen, bijvoorbeeld in het kader van klantstructuuranalyses en bij het indelen van gebruikers in segmenten.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u onder „Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclame?“.
1.6 Mededelingen, inhoud van gesprekken
Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over services en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.
SUPERNØVA gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld de aanbieder, Instagram of LinkedIn. Wij gebruiken deze populaire platforms om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.
1.7 Sociale netwerkgegevens
SUPERNØVA onderhoudt profielpagina’s (ook ‘fanpagina’s’ genoemd) op verschillende sociale netwerken. Daarnaast kunnen diensten van SUPERNØVA sociale netwerk-functionaliteiten omvatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn en zogenoemde sociale plug-ins of sociale logins zoals ‘Aanmelden bij de aanbieder’. Als u rechtstreeks contact met ons hebt via onze profielen op social media of als u sociale netwerk-functionaliteiten gebruikt die zijn geïntegreerd in onze diensten, en u lid bent van het respectieve sociale netwerk, kunnen we gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Normaal gesproken kunnen we de volgende gegevens zien:
 • Uw openbare profielinformatie die is opgeslagen op het respectieve sociale netwerk (bijv. naam, profielfoto)
 • Informatie over het toesteltype dat u gebruikt
 • De account-ID van uw profiel op het respectieve netwerk (bijv. de aanbieder-ID)
Zie ook de opmerkingen over de verwerking van gegevens van sociale netwerken m.b.t. de functionaliteiten van sociale netwerken onder ‘Informatie over websites’ en ‘Informatie over fanpagina’s op sociale media’.
1.8 Locatiegegevens
Voor bepaalde doelen verzamelen wij bij het gebruik van onze diensten ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat. Daarvoor worden twee verschillende technologieën gebruikt.
Wanneer u de locatiediensten van uw apparaat voor een app, een website of een andere online-dienst van SUPERNØVA wordt vrijgegeven, verwerkt SUPERNØVA de door uw apparaat bepaalde en aan ons ter beschikking gestelde locatiegegevens om locatiegerichte diensten aan u ter beschikking te stellen.
Wanneer u een SUPERNØVA-app toegang tot de locatiediensten van uw apparaat geeft, wordt uw locatie evt. regelmatig (ook als u de app op dat moment niet gebruikt) aan ons overgedragen. Het is bedoeld om de gebruiksbeleving te verbeteren, bijvoorbeeld door de locatieafhankelijke inhoud sneller te laden, wanneer u de app op uw locatie gebruikt, of om locatiegerelateerde push-mededelingen weer te geven. Van deze gegevens worden door ons geen bewegingsprofielen gemaakt. Meer informatie ontvangt u zo nodig in combinatie met de locatiegerelateerde service.
Daarnaast verzamelen wij ook locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor wordt het tot drie digits ingekorte, geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Het kan daarom niet meer voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat worden gebruikt.

Wat zijn IP-adressen? Aan ieder apparaat, dat met internet verbonden is, moet een meercijferig, uniek nummer worden toegewezen (bijvoorbeeld: 193.99.144.85). Dit wordt het IP-adres genoemd. De eerste drie cijfers van een IP-adres zijn meestal aan een bepaalde regio of een bepaalde internetprovider toegewezen. Daarom kan uit het IP-adres min of meer worden afgeleid om welke woonplaats het gaat.

Deze methode (het zogenaamde geolokaliseren) wordt bij ons en veel andere online-shops bijvoorbeeld voor de herkenning van fraude gebruikt, om verdachte bestellingen te herkennen (zo kan bijvoorbeeld een bepaalde situatie verdacht zijn als voor een bestelling via uw klantaccount het IP-adres van een land wordt gebruikt, van waaruit u nog nooit bestellingen hebt gedaan).
1.9 Informatie bij acties en enquêtes
Wanneer u aan een door SUPERNØVA aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.
Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.
Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.
1.10 Sollicitaties
Voor de ontvangst en bewerking van sollicitaties.
1.11 Apparaat- en toegangsgegevens
Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat er technische gegevens worden aangemaakt en verwerkt om de aangeboden functionaliteiten en inhoud aan te bieden en ze op uw toestel weer te geven. Wij verwijzen naar deze gegevens met ‘toestel- en toegangsgegevens’. Toestel- en toegangsgegevens worden aangemaakt als online en mobiele diensten worden gebruikt. Het maakt niet uit wie de provider is. Toestel- en toegangsgegevens worden dus bijvoorbeeld aangemaakt, bij het gebruik van:
 • websites
 • apps
 • fanpagina’s op sociale media
 • nieuwsbrieven via e-mail (d.w.z. als uw interactie met de nieuwsbrief wordt geregistreerd)
 • locatiegebaseerde diensten
SUPERNØVA verzamelt toestel- en toegangsgegevens voor online en mobiele diensten aangeboden door SUPERNØVA zelf. Ten tweede kan SUPERNØVA toestel- en toegangsgegevens ontvangen van online en mobiele diensten van andere bedrijven, zolang ze sociale media- of reclamepartners zijn van SUPERNØVA of deelnemen aan dezelfde online reclamenetwerken (bijv. het ‘Google Netwerk’). Extra informatie vindt u onder “Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclames?” en Informatie over fanpagina’s op social media’.
Toestel- en toegangsgegevens omvatten de volgende categorieën:
 • algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
 • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID’s van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen.
 • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, apparaatcodes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).
2. Waarvoor gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens?

SUPERNØVA verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

In dit hoofdstuk vertellen wij u ook op welke wettelijke gronden (rechtsgronden) wij de gegevens voor de afzonderlijke doelen verwerken. Al naargelang de rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken, kunnen aan u – naast de bij u bekende rechten inzake de gegevensbescherming, zoals het recht op informatie – bijzondere privacyrechten beschikbaar zijn gesteld. Zo heeft u bijvoorbeeld in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw gegevens te herroepen. Meer informatie vindt u onder „Welke privacyrechten heb ik?“.

2.1 Afhandeling en levering van online, lokale en gepersonaliseerde diensten
Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten. De belangrijkste doelen zijn:
 • de beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten (inclusief de bijbehorende websites, apps en apparaat- en platformoverkoepelende functies).
 • de uitvoering van klantprogramma’s.
 • de uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van klachten en aanspraken op garantie.
 • de beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een onderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.
 • de garantie ten aanzien van de algemene veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit van onze diensten inclusief service-aanvallen.
 • niet-promotionele communicatie over technische, veiligheids- en contractrelevante zaken (bijv. waarschuwingen voor fraude, blokkering van uw account of wijzigingen van de overeenkomst).
 • De uitvoering van acties en kansspelen.
Rechtsgronden:
Indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.2 Personalisering
Wij verwerken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van comfortabele en nuttige diensten die zo goed mogelijk op uw behoeften en uw interesses zijn afgestemd. Dat vereist een gebruikersspecifieke beoordeling van de relevantie van producten en inhoud.
Voor de personalisering maken wij gebruik van apparaat- en toegangsgegevens, die wij voor de gebruiksanalyse verzamelen. Daarnaast gebruiken wij ook apparaat- en toegangsgegevens die wij van advertentiepartners ontvangen. Wij typeren deze vorm van personalisering als onsite-verbetering. Alleen met een dergelijke personalisering kunnen wij u passende aanbiedingen en andere inhoud presenteren, die ook daadwerkelijk aan uw interesses voldoen. Natuurlijk heeft u ondanks de personalisering altijd toegang tot de volledige inhoud.
Rechtsgronden:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens i.v.m. de personalisering in het kader van gepersonaliseerde diensten valt onder artikel 6 lid 1 letter B van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de onsite-verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.3 Onderzoek, machine learning en artificial intelligence
Wij verwerken de over onze klanten verzamelde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op voor relevante gebieden. Dat zijn met name de onderzoeksgebieden machinaal leren, kunstmatige intelligentie, verwerking van natuurlijke taal en deep learning. Het onderzoek concentreert zich op het oplossen van reële, alledaagse problemen en is bedoeld voor de verbetering en verdere ontwikkeling van het bestaande dienstenaanbod.
Daarbij houden wij uiteraard rekening met de erkende wetenschappelijke privacynormen. Dat betekent ook dat wij uw gegevens alleen in verkorte, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden verwerken, bijvoorbeeld doordat alle identificeerbare gegevens zoals uw naam door andere gegevens worden vervangen.
Het onderzoek bij SUPERNØVA omvat de volgende doelen:
 • de ontwikkeling van machinale leerprocessen, waarmee schattingen, prognoses en analyses van de behoeften en interesses van onze gebruikers mogelijk zijn.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen voor reële problemen van klanten.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen ter verbetering van zakelijke en logistieke processen.
 • de ontwikkeling van technische oplossingen waarmee de personalisering doorontwikkeld kunnen worden.
 • de aanmelding van patenten en publicatie van vakartikelen.
 • de deelname aan onderzoeksprojecten met particulieren en academische samenwerkingspartners.
Rechtsgrond:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de hiervoor beschreven doelen valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.4 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses
Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:
 • de indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses.
 • het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • het vroegtijdig herkennen van trends.
 • de toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • de planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).
 • de commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders.
Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij (dit kan bijvoorbeeld een advertentiepartner of handelaar zijn, die aan het partnerprogramma deelneemt). Het geoorloofde belang c.q. derden in de gegevensverwerking resulteert uit de betreffende doelen en is, tenzij anders aangegeven, van concurrentiegerichte of economische aard.
Rechtsgrond:
Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.5 Product- en technologieontwikkeling
Wij gebruiken uw gegevens voor de product- en technologieontwikkeling inclusief de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten. Daarbij gebruiken wij gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens en ook machinale leer-algoritmen zoals uit ons onderzoek, aan de hand waarvan wij schattingen, prognoses en analyses van de interesses van onze gebruikers kunnen maken. De gegevensverwerking voor de product- en technologieontwikkeling vindt vooral voor de onderstaande doelen plaats:
 • de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten en technologieën voor gegevensanalyses, reclame en gepersonaliseerde diensten.
 • de ontwikkeling van technologieën en concepten voor de verbetering van de IT-veiligheid.
 • de ontwikkeling en controle van software-oplossingen ter verbetering van de vereiste zakelijke en logistieke processen.
Rechtsgrond:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de product- en techniekontwikkeling valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.
2.6 Bedrijfsorganisatie en -verbetering
Wij dragen uw gegevens over en verwerken deze zo nodig voor administratieve en logistieke processen en voor de verbetering van zakelijke processen, om deze efficiënter en veiliger vorm te geven en onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijnen) na te komen. Er worden vele systemen en technologieën gezamenlijk gebruikt. Zo kunnen wij een gunstigere, veiligere, uniformere en betere gepersonaliseerde dienst aanbieden. Daarom verlenen wij verschillende bedrijven toegang tot uw gegevens, tenminste indien dit voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is.
De gegevensverwerking voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering omvat daarnaast bijvoorbeeld ook de volgende doelen:
 • het uitvoeren en verbeteren van de klantenservice.
 • het voorkomen en oplossen van strafbare feiten.
 • de garantie van veiligheid en betrouwbare werking van onze IT-systemen.
Rechtsgronden:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen. Indien wij uw gegevens op grond van wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen en controles i.v.m. witwaspraktijken verwerken, geldt artikel 6 lid 1 letter c van de AVG als rechtsgrond.
2.7 Op grond van uw akkoordverklaring
Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:
 • de bezorging van een nieuwsbrief.
 • de deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, waaruit bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw gezondheidstoestand blijkt.
 • de registratie van telefoongesprekkern die u bijvoorbeeld met onze hotline voert.
 • de overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie.
 • het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is).
 • De verwerking van uw locatiegegevens door Google Maps in bepaalde gevallen, om u bijvoorbeeld informatie te geven over de dichtstbijzijnde afhaalpunten van uw bestelling.
2.8 Andere doelen
Wanneer de privacywetgeving dit toestaat, kunnen wij uw gegevens zonder uw akkoordverklaring ook voor nieuwe doelen zoals het uitvoeren van gegevensanalyses en voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud gebruiken. Voorwaarde daarvoor is dat deze nieuwe doelen, waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, bij het verzamelen van de betreffende gegevens noch niet vaststonden c.q. noch niet te voorzien waren en de nieuwe doelen met die doelen verenigbaar zijn, waarvoor de betreffende gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op wettelijke of technische gebied en modernere bedrijfsmodellen en diensten bijvoorbeeld tot nieuwe verwerkingsdoelen leiden.
3. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde functies en diensten voor u heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij bieden u onafhankelijk van uw woonplaats, tijdstip en gebruikte apparaten een individuele ervaring en een op uw individuele interesse afgestemd aanbod. Daarom is de verwerking van uw gegevens voor de personalisering van onze diensten bij SUPERNØVA een vast onderdeel van haar activiteiten.

3.1 Wat zijn gepersonaliseerde diensten?
Met gepersonaliseerde diensten kunnen wij u betere, praktischere en veiligere diensten aanbieden. Wij gebruiken daarvoor de gegevens die wij van uw persoon hebben opgeslagen, om op uw behoeften en interesses in te spelen. Uit dat oogpunt kunnen wij u relevante inhoud aanbieden, die beter tegemoet komt aan uw behoeften en interesses. Natuurlijk heeft u altijd toegang tot de volledige inhoud. Door de personalisering ziet u de voor u relevante inhoud echter eerder of de inhoud wordt alleen aan u gepresenteerd (bijv. in de vorm van individuele productaanbevelingen).
3.2 Welke gegevens worden voor de personalisering gebruikt?
De keuze van gepersonaliseerde inhoud gebeurt in principe op grond van alle gegevens.
Indien apparaat- en toegangsgegevens worden gebruikt worden deze voor de betreffende personalisering alleen gepseudonimiseerd voor de gehele gebruiksduur gebruikt.
Worden niet gebruikt:
 • kredietwaardigheidsgegevens
 • sollicitaties
 • berichten (bijv. van de klantenservice)
3.3 Uw keuzemogelijkheden
In uw email preference center kunt u de meeste gegevens die wij hebben opgeslagen, te allen tijde inzien. Zo nodig kunt u deze gegevens daar ook bewerken en op die manier de personalisering beïnvloeden, bijvoorbeeld door het noteren van uw voorkeuren.
Indien de personalisering op apparaat- en toegangsgegevens berust, kunt u het verzamelen van deze gegevens verhinderen door het verzamelen van deze gegevens via de tracking-tools te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat u dan minder of geen gepersonaliseerde inhoud en diensten ontvangt. Houd er rekening mee dat de voor de gepersonaliseerde diensten gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn.
 
4. Informatie over websites

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites en apps van SUPERNØVA. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder andere in verband met de personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

4.1 Aanbieders
De betreffende verantwoordelijke aanbieder van de dienst kunt u in het colofon van de betreffende website vinden.
4.2 Welke gegevens worden verzameld?
Wij verzamelen in principe alle gegevens die u ons rechtstreeks via onze diensten doorgeeft.
Apparaat- en toegangsgegevens
Bij iedere toegang tot onze servers en databanken ontstaan apparaat- en toegangsgegevens, die in zogenaamde serverlogbestanden worden vastgelegd. Het daarin opgenomen IP-adres wordt aan het einde van de betreffende sessie kortstondig geanonimiseerd, zodra de opslag voor de beschikbaarheid van de functies van de betreffende website niet meer nodig is.
Indien beschikbaar en op uw apparaat ingeschakeld, verzamelen wij ook een apparaatspecifieke code (bijv. een zogenaamde „reclame-ID“ als u een Android-apparaat gebruikt c.q. „Ad-ID“ als u een Apple-apparaat gebruikt). Deze apparaatcode wordt door de fabrikant van uw besturingssysteem aan uw apparaat toegewezen en kan door websites en apps uitgelezen en gebruikt worden om u inhoud op basis van uw gebruiksgewoonten te presenteren. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dat op elk moment in uw browserinstellingen of systeeminstellingen van uw apparaat uitschakelen.
Social Plug-ins
Onze diensten kunnen social plug-ins („Plug-ins“) van verschillende sociale netwerken bevatten. Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud bijvoorbeeld delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en versturen daarom geen gegevens. U kunt de plug-ins activeren door op de betreffende knop (bijv. „Social Media activeren“) te klikken. De plug-ins kunnen met een klik ook weer uitgeschakeld worden. Als de plug-ins geactiveerd zijn, bouwt uw webbrowser een directe verbinding op met de webservers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt door het sociale netwerk rechtstreeks aan uw webbrowser overgedragen en van deze browser in onze website opgenomen. Door de koppeling van de plug-ins krijgt het sociale netwerk de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend en kan zo uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen. Wanneer u bent ingelogd bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek tevens aan uw account bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de aanbieder de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van het betreffende netwerk c.q. de websites. Ook wanneer u niet bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen door websites met geactiveerde social plug-ins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een geactiveerde plug-in wordt er telkens als de website wordt geopend een cookie met een ID geplaatst. Omdat uw webbrowser deze cookie bij iedere verbinding met een server ongevraagd meestuurt, kan het sociale netwerk daarmee in principe een profiel aanmaken, waarin is opgenomen welke websites de bij de ID behorende gebruiker heeft geopend. En meestal is het dan ook mogelijke deze code later – zoals bij de volgende aanmelding bij het sociale netwerk – weer aan een persoon te koppelen.
Personalisering
In onze diensten worden de bij het gebruik ontstane apparaat- en toegangsgegevens uit de gebruiksanalyse gebruikt voor de personalisering. Al naargelang de soort dienst worden hiervoor de normale tracking-technologieën met behulp van tracking-pixels en identificeringscookies of vergelijkbare ID’s gebruikt (de zogenaamde tagging). Bovendien kunnen op deze manier ook onze advertentiepartners uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen, en ons tijdens uw gebruik van onze diensten informatie over uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) ter beschikking stellen. Zo kunnen wij u advertenties en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud bij uw interesses past. Het is daarbij onze bedoeling ons aanbod voor u aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u advertenties te tonen, die aan uw interesses voldoen. Natuurlijk kunt u ook dan de complete inhoud en alle functies gebruiken. Deze onsite-verbetering biedt ons echter de mogelijkheid, u eerst de inhoud en functies te tonen die voor u relevanter zijn. De onsite-verbetering gebeurt automatisch door onze systemen, omdat deze herkennen dat gebruikers de producten en inhoud uit bepaalde categorieën vaker hebben geopend.
Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
 • Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
 • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen.
Informatie over website-cookies
Onze websites gebruiken cookies. Voor een bezoek aan onze websites is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij wijzen u er echter op dat onze websites slechts beperkte functies kunnen hebben wanneer u de cookies niet accepteert. In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee akkoord bent.
De door onze websites gebruikte cookies kunnen afkomstig zijn van ons of van onze advertentiepartners. Wanneer u alleen onze cookies, maar geen cookies van onze advertentiepartners wilt accepteren, kunt u een bijbehorende instelling kiezen. Meestal wordt in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie weergegeven, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om u bij een gemeenschappelijk gebruik van computers, die zo zijn ingesteld dat u cookies en flash cookies accepteert, na beëindiging van het gebruik van onze website altijd volledig af te melden.
Voor onze diensten worden drie soorten cookies gebruikt:
 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een optimale navigatie en bediening van de website. De noodzakelijke cookies dienen ook voor de opslag van bepaalde invoeren en instellingen, die u heeft uitgevoerd, zodat u deze niet telkens weer hoeft te herhalen, en ze zijn nodig om de inhoud op uw individuele interesses af te stemmen. Zonder noodzakelijke cookies kan de website niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
 • Statistische cookies: deze cookies verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om het gebruik van onze websites te analyseren, zoals welke delen van de website worden gebruikt (het zogenaamde zoekgedrag), hoe snel de inhoud wordt geladen en of er fouten optreden. Deze cookies ontvangen alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie en worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren, om uit te vinden wat onze gebruikers interesseert, en om te meten hoe effectief onze reclame is. Statistische cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden.
 • Marketing-cookies („Tracking-cookies“): Deze cookies bevatten identificatoren en verzamelde apparaat- en toegangsgegevens, om gepersonaliseerde advertenties op de website op uw individuele interesses af te stemmen. Ook onze advertentiepartners, die online-reclamenetwerken exploiteren, verzamelen via onze websites apparaat- en toegangsgegevens. Zo kunnen wij u ook op andere websites en in apps van andere aanbieders gepersonaliseerde advertenties tonen, die bij uw interesses passen (het zogenaamde retargeting). Marketing-cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden. Eventueel kan er dan echter geen personalisering plaatsvinden.
4.3 Online-reclame/retargeting
Onze websites en apps krijgen cookies en vergelijkbare tracking-technologieën van advertentiepartners, die een online-reclamenetwerk exploiteren. Op deze manier krijgen onze advertentiepartners de mogelijkheid, uw apparaat- en toegangsgegevens te verzamelen en u op andere websites en in apps, ook van andere aanbieders, gepersonaliseerde advertenties te tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd.
U kunt de verwerking van uw gegevens in verband met retargeting op ieder moment uitschakelen:
 • In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen: https://supernovabelgium.com/cookie-policy/
 • Voor andere websites en apps kunt u de retargeting door deelnemende online-reclamenetwerken ook op de deactiveringspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
  • Let op: Als u er voor kiest om Online behavioural advertising uit te zetten betekent dat niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op het internet. Het zorgt er alleen voor dat de online advertenties die u ziet niet aangepast zijn aan uw vermoedelijke interesses of voorkeuren op de web browser die u gebruikt.
5. Informatie over fanpagina’s op social media

SUPERNØVA onderhoudt accounts op de sociale media van Google Business, LinkedIN, de aanbieder en Instagram (zogenoemde ‘fanpagina’s’). Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpagina’s. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze fanpagina’s of andere websites van Google Business, LinkedIN, de aanbieder en Instagram. Exploitanten van fanpagina’s kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van fanpagina’s. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

5.1 Leverancier / verantwoordelijke partij
De verantwoordelijke, die handelt als de dienstaanbieder, verantwoordelijk voor een fanpagina, is zichtbaar in de Juridische info op de respectieve fanpagina.
5.2 Welke gegevens worden verzameld?
Als u onze fanpagina’s bezoekt, verzamelen we alle communicatie, inhoud en andere informatie die u ons rechtstreeks verschaft, bijv. als u iets plaatst op een fanpagina of ons een privébericht stuurt. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kunnen wij uiteraard ook uw openbare informatie zien, zoals uw gebruikersnaam, informatie in uw openbare profiel en inhoud die u deelt met een breed publiek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ‘Welke gegevens verwerkt SUPERNØVA’.
Gebruiksanalyse (Paginastatistieken)
Elke keer dat u interactie hebt met fanpagina’s, gebruikt de aanbieder cookies en dergelijke technologieën om het gebruikersgedrag van bezoeken aan fanpagina’s bij te houden. Op basis daarvan ontvangen de exploitanten van fanpagina’s zogenoemde ‘Paginastatistieken’. Paginastatistieken bevatten alleen statistische, gedepersonaliseerde (geanonimiseerde) informatie over bezoekers van de fanpagina, die derhalve niet kan worden toegewezen aan een specifieke persoon. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie die de aanbieder gebruikt om Paginastastistieken te creëren (‘Gegevens voor Paginastatistieken’). De selectie en verwerking van gegevens voor Paginastatistieken worden uitsluitend door de aanbieder uitgevoerd.
Paginastatistieken bieden ons informatie over hoe onze fanpagina’s worden gebruikt, welke interesses bezoekers van onze fanpagina’s hebben en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn. Hierdoor kunnen wij de activiteiten van onze fanpagina optimaliseren, bijv. door ze beter af te stemmen op de interesses en gebruiksgewoonten van ons publiek bij het plannen en selecteren van inhoud.
Juridische grondslagen:
Als u toestemming aan de aanbieder hebt gegeven voor de creatie van gegevens voor Paginastatistieken, is de juridische grondslag Artikel 6 (1) a AVG (toestemming). Anders is de juridische grondslag Artikel 6 (1) f AVG, waarbij de bovenstaande doeleinden onze gerechtvaardigde belangen dienen.
5.3 Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?
Uiteraard zijn uw privacyrechten beschreven in ‘Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?’ ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens in verband met onze fanpagina’s.
Voor de verwerking van de gegevens van uw Paginastatistieken met de aanbieder zijn we met de aanbieder overeengekomen dat de aanbieder primair verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens voor Paginastatistieken en voor het mogelijk maken dat u uw privacyrechten onder de AVG kunt uitoefenen (bijv. recht van bezwaar). U vindt meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming in verband met Paginastatistieken en hoe u ze rechtstreeks kunt uitoefenen in verband met de aanbieder.
6. Nieuwsbrief

Wij bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbriefdiensten abonneert. Daarnaast zijn er ook dienstenspecifieke nieuwsbrieven, die een vast onderdeel van een bijzondere dienst zijn. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen wij ook apparaat- en toegangsgegevens.

6.1 Hoe moet ik mij aanmelden?
Voor de ontvangst van onze nieuwsbrief waarvoor u zich eerst moet aanmelden, gebruiken wij de zogenaamde single opt-in-procedure , d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen, wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de nieuwsbriefservice te activeren.
6.2 Afmelding
Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat daarvoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven ontstaan. Slechts een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is daarvoor voldoende. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in de betreffende nieuwsbrief.
6.3 Welke gegevens worden verzameld?
Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij automatisch uw IP-adres, het tijdstip waarop de aanmelding plaatsvond en de bevestiging op. Zo kunnen wij aantonen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld en tijdig een eventueel misbruik van uw e-mailadres herkennen.
Wij verzamelen apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met een nieuwsbrief ontstaan. Voor deze analyse bevatten de nieuwsbrieven verwijzingen naar beeldbestanden die op onze webserver zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, laadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Wij verzamelen de daarbij ontstane apparaat- en toegangsgegevens in gepseudonimiseerde vorm onder een willekeurig gegenereerde code (nieuwsbrief-ID), die wij zonder uw akkoordverklaring niet voor uw identificatie gebruiken. Zo kunnen wij controleren of en wanneer u welke uitgaven van een nieuwsbrief heeft geopend. De in de nieuwsbrieven opgenomen links bevatten eveneens uw nieuwsbrief-ID, zodat wij kunnen registreren in welke inhoud u bent geïnteresseerd. Met de zo ingewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel bij uw nieuwsbrief-ID aan, om de inhoud van de nieuwsbrief overeenkomstig uw interesses en gebruiksgewoonten te kunnen personaliseren en statistisch kunnen analyseren hoe onze gebruikers de nieuwsbriefservice gebruiken. Deze gegevens koppelen wij aan de gegevens die wij in verband met de gebruiksanalyse hebben verzameld.
U kunt de nieuwsbrief-analyse op ieder moment herroepen door de betreffende nieuwsbriefservice uit te schakelen. Uiteraard vindt u in iedere uitgave van onze nieuwsbrief tevens een afmeldingslink. Meer informatie vindt u onder „Welke privacyrechten heb ik?“
Als alternatief kunt u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen uitschakelen. In dat geval zal de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven kunnen worden.
7. Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service

In verband met onze diensten presenteren wij u op grond van uw interesses informatie en aanbiedingen van SUPERNØVA. Deze individuele productaanbevelingen ontvangt u van ons ongeacht of u zich op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Voor de keuze van de individuelen productaanbevelingen gebruiken wij conform de wettelijke bepaling in eerste instantie uw huidige aankoopgegevens en gegevens m.b.t. uw interesses, waaruit wij – rekening houdend met uw aan ons doorgegeven interesses, voorkeuren en profielgegevens – uw interesse voor bepaalde producten kunnen afleiden.

MEER
Indien u geen individuele productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u deze dienst op ieder moment uitschakelen:
 • Wanneer u geen individuele productaanbevelingen van ons per e-mail wilt ontvangen, kunt u dat op ieder moment en zonder plichtplegingen herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven (bijv. kosten voor de internetverbinding, porto) ontstaan. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in iedere e-mail.
 • Wanneer u via de push-service geen individuele productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u deze functie op ieder moment onder de instellingen van de betreffende app uitschakelen. 
8. Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van SUPERNØVA en op de websites van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van SUPERNØVA en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

8.1 Advertentieformaten en -kanalen
Tot de door SUPERNØVA en advertentiepartners van SUPERNØVA gebruikte advertentieformaten behoren presentaties op SUPERNØVA (in verband met de onsite- en in-app-verbetering), advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door SUPERNØVA gebruikte online-reclamenetwerken zoals DoubleClick by Google worden doorgegeven.
SUPERNØVA verkoopt geen persoonlijke gegevens. Als onze advertentiepartners bij SUPERNØVA Marketing Services GmbH een SUPERNØVA advertentieformaat boeken, ontvangen zij zonder uw uitdrukkelijke akkoordverklaring geen gegevens, waarmee zij met u in contact kunnen treden of waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Onze advertentieklanten ontvangen van ons slechts anonieme, gecodeerde rapporten met informatie over de effectiviteit en reikwijdte van de door ons uitgevoerde reclameactiviteiten. Deze rapporten zijn gebaseerd op de zelf door SUPERNØVA verzamelde gegevens. Deels houden zij ook rekening met samenvattende rapporten, die wij van onze advertentiepartners en sociale netwerken ontvangen. Uit deze rapporten kan bijvoorbeeld worden achterhaald hoe onze advertentieactiviteiten van invloed op de verkopen bij de verschillende klantengroepen waren.
8.2 Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken
Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en koopgedrag van onze gebruikers en klanten halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door SUPERNØVA verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde aankoopgegevens, zoekpatronen, interessegegevens en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.
Onze advertentiepartners hebben ook de mogelijkheid ons aanvullende eigen gegevens voor de segmentering van gebruikers ter beschikking te stellen, die door de advertentiepartners zelf zijn verzameld. De advertentiepartners zijn ten opzichte van SUPERNØVA verplicht, uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor SUPERNØVA anonieme gegevens over te dragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker van de SUPERNØVA website, kunnen koppelen. Bij sommige doelgroepen gebeurt de indeling in doelgroepen op grond van het surfgedrag van de gebruikers. Dat is het geval als de advertenties alleen aan gebruikers gepresenteerd worden, die in de afgelopen tijd een bepaalde website bezocht of naar bepaalde inhoud gezocht hebben.
8.3 Hoe gebruiken wij deze informatie voor online-reclame in de SUPERNØVA website en in andere diensten van SUPERNØVA
Wij gebruiken de bovengenoemde informatie in verband met de onsite-verbetering, om u relevante adviezen en inhoud te tonen, wanneer u op zoek bent naar producten, uw feed opent of een servicerubriek bezoekt. De onsite- en in-app-verbetering is gebaseerd op cookies en vergelijkbare identificatietechnologieën voor het onder een pseudoniem verzamelen van apparaat- en toegangsgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar zijn bedoeld voor een gepseudonimiseerde analyse van uw gebruik. Uw gegevens worden op geen enkel moment en geen enkele wijze met andere bij ons over u als persoon opgeslagen persoonsgegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen wij u producten en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud is gebaseerd op de apparaat- en toegangsgegevens.
Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
 • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse. Houd er rekening mee dat de gegevens die voor de onsite-verbetering worden gebruikt ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet meer gepersonaliseerd zijn.
8.4 In sociale netwerken
Wanneer wij reclame via de reclameformaten van sociale netwerken (bijv. YouTube, Facebook, Instagram) uitvoeren, hebben wij de mogelijkheid, informatie over de gebruikers van de diensten van SUPERNØVA (bijv. apparaat- en toegangsgegevens zoals advertentie- en cookie-ID’s, e-mailadressen), waarvan wij vermoeden dat deze tot de doelgroep van een advertentiepartner behoren c.q. deze bepaalde kenmerken vertonen (bijv. leeftijdsgroep, regio, interesses), in gecodeerde vorm aan het betreffende sociale netwerk door te geven.
Het betreffende sociale netwerk zal dan – ofwel in onze opdracht als opdrachtverwerker of met de akkoordverklaring van de betreffende gebruiker – de door ons overgedragen gegevens decoderen en de gebruiker (tenminste als deze lid van het betreffende sociale netwerk is) in verband met de bestaande verhoudingen met het betreffende sociale netwerk, de door ons geboekte advertenties tonen.
Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u via sociale netwerken gepersonaliseerde advertenties te tonen, kunnen u het doorgeven van uw gegevens uitschakelen:
 • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen.
Wanneer u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens aan sociale netwerken worden doorgegeven, kunt u deze akkoordverklaring op ieder moment herroepen.
Misschien heeft u zelfs de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame door de door u gebruikte sociale netwerken rechtstreeks bij de betreffende aanbieders uit te schakelen. Voor meer informatie kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de aanbieders.
Facebook (Facebook, Instagram):
Google (Google-reclamenetwerk, YouTube, Google-zoekfunctie):
8.5 Op advertentieruimtes, die via online-reclamenetwerken overgedragen worden (retargeting)
Advertentiepartners die een online-reclamenetwerk exploiteren, kunnen in de SUPERNØVA website en in apps van andere aanbieders cookies en vergelijkbare technologieën voor een gepseudonimiseerde registratie van uw gebruiksgedrag aan de hand van apparaat- en toegangsgegevens toepassen. Deze advertentiepartners gebruiken de verzamelde gegevens om te achterhalen met welke waarschijnlijkheid zij bij de door ons aangesproken doelgroepen horen en houden daar rekening mee bij de keuze van de advertentieruimte die via hun online-reclamenetwerk wordt overgedragen. Deze standaard-internettechnologie wordt als retargeting aangeduid. Retargeting biedt ons de mogelijkheid om te schakelen tussen advertenties die voor u zo relevant mogelijk zijn, en om de efficiëntie en reikwijdte van het reclamemiddel te meten, maar ook om de afrekeningen van onze reclamepartners voor geschakelde campagnes te controleren.
Meer informatie ontvangt u van de exploitanten van de betreffende advertentieruimtes en de met de overdracht belaste online-reclamenetwerken. Een overzicht van de advertentiepartners en aanwijzingen voor het uitschakelen vindt u onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.
U kunt de verwerking van uw gegevens in verband met retargeting op ieder moment uitschakelen:
 • In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen (link naar cookie policy SUPERNØVA)
 • Voor andere websites en apps kunt u de retargeting door deelnemende online-reclamenetwerken ook op de deactiveringspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
Houd er rekening mee dat de voor retargeting gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn
9. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

SUPERNØVA geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren.

10. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u zich te allen tijde richten tot ons gegevensbeschermings-team via privacy@supernovabelgium.com. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Contactpersonen.

MEER
Belangrijke aanwijzingen:
 • Om te garanderen, dat uw gegevens bij verzoeken om informatie niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u om bij uw verzoek per e-mail of per post een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.
 • Wanneer u een akkoordverklaring voor de verwerking van uw gegevens heeft afgegeven, kunt u deze op ieder moment weer herroepen. Het herroepen heeft geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van de door uw herroeping uitgevoerde verwerking van uw gegevens.
 • De verwerking van uw gegevens voor doelen zoals reclame, inclusief direct marketing (ook in de vorm van gegevensanalyses) kunt u op ieder moment zonder opgaaf van reden herroepen.
 • Wanneer wij de verwerking van uw gegevens van een belangenafweging conform artikel 6 lid 1 letter f van de AVG laten afhangen (bijv. de melding van kredietwaardigheidsgegevens aan een extern bureau voor kredietregistratie), kunt u de verwerking herroepen. Bij het indienen van een herroeping verzoeken wij u om de reden aan te geven waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken. Als sprake is van een gefundeerde herroeping controleren wij de situatie en zullen ofwel de verwerking staken c.q. aanpassen, of u onze verplichte redenen doorgeven, op grond waarvan wij de verwerking mogen voortzetten.
11. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

MEER
Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.
Een blokkering gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
 • Voor uw bestel- en betalingsgegevens en evt. andere gegevens gelden meestal verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 10 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.
 • Ook wanneer voor uw gegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij in de wettelijk toegestane gevallen afzien van het onmiddellijk verwijderen van uw gegevens en deze in plaats daarvan blokkeren. Dat geldt in het bijzonder voor gevallen waarbij wij de betreffende gegevens wellicht nog voor andere activiteiten in verband met de afhandeling van een overeenkomst of voor rechtsvorderingen of gerechtskosten nodig hebben (bijv. bij reclamaties). Het maatgevend criterium voor de duur van de blokkering zijn de wettelijke verjaringstermijnen. Na afloop van de relevante verjaringstermijnen zullen de betreffende gegevens definitief worden verwijderd.
In wettelijk toegestane gevallen kan ervan worden afgezien om de gegevens te verwijderen, tenminste als het om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaat en de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doelen door het verwijderen onmogelijk wordt gemaakt of deze ernstig zou benadelen.
12. Hoe beschermt SUPERNØVA mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

14. Contactpersonen

Via privacy@supernovabelgium.com kunt u voor algemene vragen over het privacybeleid en het handhaven van uw rechten te allen tijde contact opnemen met ons team dat verantwoordelijk is voor ons privacybeleid.

15. Informatie over cookies

Op deze plaats kunt u zien welke cookies wij gebruiken. Hier gaat u naar het overzicht van alle gebruikte cookies [https://supernovabelgium.com/cookiebeleid-eu/]