15 december 2020 supernova

1. Welke gegevens verwerkt SUPERNØVA

1.1 Profielgegevens
Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:
 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot services
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats
Verplichte gegevens zijn meestal uw naam en uw e-mailadres.
Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens.
1.2 Contactgegevens
Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw de aanbieder-ID wanneer u ons via de aanbieder benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.
1.3 Verkoopgegevens
Wanneer u services aankoopt, verzamelen wij verkoopgegevens. verkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:
 • Bestelnummer
 • Details over de gekochte services
 • Informatie over de betaalwijze
 • Factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Project- en betaalstatus
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners
1.4 Betalingsgegevens
Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.
Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:
 • gekozen betaalwijze
 • factuuradressen
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcodee
 • kredietwaardigheidsgegevens
Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met
1.5 Interessegegevens
Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, onderwerpen of services u zich interesseert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit aankoopgegevens, de inhoud van wensenlijsten bepalen en door een vergelijking met gebruikers met andere kenmerken afleiden, voor welke productcategorieën u belangstelling heeft. Zo kunnen wij u bij uw volgende actie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.
Behalve de door u rechtstreeks doorgegeven interesses kunnen wij uw interesses ook uit andere door ons verzamelde gegevens afleiden.
Bovendien ontvangen wij voor dit doel ook van onze externe advertentiepartners demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en interesses van onze gebruikers. Daarbij letten wij erop, dat onze advertentiepartners naar SUPERNØVA toe uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor SUPERNØVA anonieme gegevens overdragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker, kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen, zodat wij onze gebruikers beter begrijpen, bijvoorbeeld in het kader van klantstructuuranalyses en bij het indelen van gebruikers in segmenten.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u onder „Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclame?“.
1.6 Mededelingen, inhoud van gesprekken
Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over services en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.
SUPERNØVA gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld de aanbieder, Instagram of LinkedIn. Wij gebruiken deze populaire platforms om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.
1.7 Sociale netwerkgegevens
SUPERNØVA onderhoudt profielpagina’s (ook ‘fanpagina’s’ genoemd) op verschillende sociale netwerken. Daarnaast kunnen diensten van SUPERNØVA sociale netwerk-functionaliteiten omvatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn en zogenoemde sociale plug-ins of sociale logins zoals ‘Aanmelden bij de aanbieder’. Als u rechtstreeks contact met ons hebt via onze profielen op social media of als u sociale netwerk-functionaliteiten gebruikt die zijn geïntegreerd in onze diensten, en u lid bent van het respectieve sociale netwerk, kunnen we gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Normaal gesproken kunnen we de volgende gegevens zien:
 • Uw openbare profielinformatie die is opgeslagen op het respectieve sociale netwerk (bijv. naam, profielfoto)
 • Informatie over het toesteltype dat u gebruikt
 • De account-ID van uw profiel op het respectieve netwerk (bijv. de aanbieder-ID)
Zie ook de opmerkingen over de verwerking van gegevens van sociale netwerken m.b.t. de functionaliteiten van sociale netwerken onder ‘Informatie over websites’ en ‘Informatie over fanpagina’s op sociale media’.
1.8 Locatiegegevens
Voor bepaalde doelen verzamelen wij bij het gebruik van onze diensten ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat. Daarvoor worden twee verschillende technologieën gebruikt.
Wanneer u de locatiediensten van uw apparaat voor een app, een website of een andere online-dienst van SUPERNØVA wordt vrijgegeven, verwerkt SUPERNØVA de door uw apparaat bepaalde en aan ons ter beschikking gestelde locatiegegevens om locatiegerichte diensten aan u ter beschikking te stellen.
Wanneer u een SUPERNØVA-app toegang tot de locatiediensten van uw apparaat geeft, wordt uw locatie evt. regelmatig (ook als u de app op dat moment niet gebruikt) aan ons overgedragen. Het is bedoeld om de gebruiksbeleving te verbeteren, bijvoorbeeld door de locatieafhankelijke inhoud sneller te laden, wanneer u de app op uw locatie gebruikt, of om locatiegerelateerde push-mededelingen weer te geven. Van deze gegevens worden door ons geen bewegingsprofielen gemaakt. Meer informatie ontvangt u zo nodig in combinatie met de locatiegerelateerde service.
Daarnaast verzamelen wij ook locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor wordt het tot drie digits ingekorte, geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Het kan daarom niet meer voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat worden gebruikt.

Wat zijn IP-adressen? Aan ieder apparaat, dat met internet verbonden is, moet een meercijferig, uniek nummer worden toegewezen (bijvoorbeeld: 193.99.144.85). Dit wordt het IP-adres genoemd. De eerste drie cijfers van een IP-adres zijn meestal aan een bepaalde regio of een bepaalde internetprovider toegewezen. Daarom kan uit het IP-adres min of meer worden afgeleid om welke woonplaats het gaat.

Deze methode (het zogenaamde geolokaliseren) wordt bij ons en veel andere online-shops bijvoorbeeld voor de herkenning van fraude gebruikt, om verdachte bestellingen te herkennen (zo kan bijvoorbeeld een bepaalde situatie verdacht zijn als voor een bestelling via uw klantaccount het IP-adres van een land wordt gebruikt, van waaruit u nog nooit bestellingen hebt gedaan).
1.9 Informatie bij acties en enquêtes
Wanneer u aan een door SUPERNØVA aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.
Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.
Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.
1.10 Sollicitaties
Voor de ontvangst en bewerking van sollicitaties.
1.11 Apparaat- en toegangsgegevens
Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat er technische gegevens worden aangemaakt en verwerkt om de aangeboden functionaliteiten en inhoud aan te bieden en ze op uw toestel weer te geven. Wij verwijzen naar deze gegevens met ‘toestel- en toegangsgegevens’. Toestel- en toegangsgegevens worden aangemaakt als online en mobiele diensten worden gebruikt. Het maakt niet uit wie de provider is. Toestel- en toegangsgegevens worden dus bijvoorbeeld aangemaakt, bij het gebruik van:
 • websites
 • apps
 • fanpagina’s op sociale media
 • nieuwsbrieven via e-mail (d.w.z. als uw interactie met de nieuwsbrief wordt geregistreerd)
 • locatiegebaseerde diensten
SUPERNØVA verzamelt toestel- en toegangsgegevens voor online en mobiele diensten aangeboden door SUPERNØVA zelf. Ten tweede kan SUPERNØVA toestel- en toegangsgegevens ontvangen van online en mobiele diensten van andere bedrijven, zolang ze sociale media- of reclamepartners zijn van SUPERNØVA of deelnemen aan dezelfde online reclamenetwerken (bijv. het ‘Google Netwerk’). Extra informatie vindt u onder “Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclames?” en Informatie over fanpagina’s op social media’.
Toestel- en toegangsgegevens omvatten de volgende categorieën:
 • algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
 • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID’s van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen.
 • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, apparaatcodes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).